Taki będzie pomnik kpt. Ludomira Mączki

#12_100_7274ab_fot_Wojciech_Jacobson

Wyniki konkursu na rzeźbę postaci Ludomira Mączki, która stanie w szczecińskiej Alei Żeglarzy (o konkursie i Alei pisaliśmy niedawno) zostały ogłoszone we środę 28 maja 2014.

[Informacje o odsłonięciu pomnika w szczecińskiej Alei Żeglarzy (16 maja 2015) znajdziecie na naszej stronie w artykule
Kpt. Ludomir na nadodrzańskim nabrzeżu
]

W foyer szczecińskiej Filharmonii, gdzie Jarosław Bondar – architekt miasta Szczecin odczytał werdykt jury i otwarta została wystawa pokonkursowa, był Wojciech Jacobson:

Do konkursu trzeba było przedstawić głowę w gipsie, statuetkę (w skali 1:5) i plansze.
Zgłosiło się 24 artystów, przyjęto 22 zgłoszenia, prace dostarczyło 13 osób, rozpatrzonych było jednak tylko 10 projektów – pozostałe pominięto ze względów formalnych.
Przesyłam decyzje jury, uzasadnienia do nagród, listę uczestników konkursu i zdjęcia.
wj

 

Jury wyróżniło następujące osoby:

I nagroda – Paweł Szatkowski
II nagroda – Adam Arabski, Olga Dębska
III nagroda – Stanisław Motyka
Wyróżnienie – Karol Badyna

 

#12_100_7282_filt_crop_sm_fot_Wojciech_Jacobson

 

I NAGRODA

Praca nr 12
(autor: Paweł Szatkowski; Kołobrzeg)

Uzasadnienie werdyktu:

Praca uzyskała I Nagrodę za wybit­ne walory este­tycz­ne i artys­tycz­ne przed­sta­wie­nia, uka­zu­ją­cego Kapi­ta­na Ludo­mira Mączkę jako pos­tać o sil­nym cha­rak­te­rze i har­cie ducha.
W ujęciu całości osoby Kapitana znaj­du­je­my, z jed­nej stro­ny odwag­ę i deter­mi­nację w dąże­niu do celu, z dru­giej zaś ła­god­ność cha­rak­te­ru i pros­to­li­nij­ność, wy­ra­żo­ną szcze­gól­nie w przed­sta­wie­niu bosych stóp i pod­wi­nię­tych spodni. Strój, za­rzu­cona na ra­mię li­na oraz koło ra­tun­kowe opa­trzo­ne in­skryp­cją „MARIA”, sta­no­wią rek­wi­zyty wspo­ma­ga­ją­ce iden­ty­fi­kac­ję przed­sta­wio­nej oso­by jako żeg­la­rza, obie­ży­świa­ta i podróż­nika.
Ważną rolę w bardzo wysokiej ocenie pracy odegra­ło podo­bień­stwo ana­to­micz­ne przed­sta­wie­nia, przy jedno­czes­nym ponad­cza­so­wym jego ujęciu. Kapi­tan, zobra­zo­wa­ny jako kon­kretna osoba, wymyka się jedno­cześ­nie jedno­znacz­nej ocenie wieku. Statycz­ne ujęcie postaci prze­peł­nio­ne jest ru­chem i ener­gią. Kom­po­zy­cja rzeźby, prosta i w pew­nym sensie oczy­wista, słusz­nie pozba­wio­na jest „pom­ni­ko­we­go patosu”. Wspo­ma­ga to prze­kaz zawar­ty we wspom­nie­niach znajo­mych i przy­ja­ciół Kapi­tana, podkreś­la­ją­cy niespo­ty­kaną skrom­ność, przy­ja­ciel­skie uspo­so­bie­nie oraz łat­wość nawią­zy­wa­nia kon­taktów.
Od strony tech­nicz­nej i warsz­ta­to­wej praca wyróż­nia się bar­dzo wyso­kim pozio­mem rze­miosła, prze­ja­wia­ją­ce­go się w umie­jęt­nie kształ­to­wa­nym deta­lu, szcze­gól­nie doty­czą­cym ele­men­tów ana­to­mii oraz zobra­zo­wa­nia mate­ria­łów i faktur. Biorąc pod uwagę kon­cep­cyj­ny charak­ter pracy kon­kur­so­wej oraz zmniejszoną skalę przedstawienia, autor pracy uwiarygodnił nadzieję organizatora na wysoki poziom estetyczny i warsztatowy realizacji w jej kształcie docelowym.
Praca w pełni realizuje założenia ideowe konkursu, którego celem jest upamiętnienie Kapitana Ludomira Mączki – „obywatela świata” związanego do końca swoich dni ze Szczecinem.

#12_100_7271ab_crop_fot_Wojciech_Jacobson

W nawiązaniu do Regulaminu konkursu Sąd Konkursowy określa następujące zalecenia do pracy nr 12, w celu ich uwzględnienia przez autora pracy na dalszych etapach realizacji rzeźby:
1. W porozumieniu z Zamawiającym należy rozważyć inne niż przedstawiono w pracy konkursowej ustawienie frontu rzeźby w stosunku do otoczenia, tak by w pełni wydobyć potencjał przedstawionej koncepcji, związany z relacją postaci z przestrzenią w oddali.
2. W porozumieniu z Zamawiającym należy opracować sposób – większego niż przedstawiono – wyniesienia rzeźby, wykorzystując m.in. nawierzchnię bezpośrednio związaną z rzeźbą.

#12_100_7249_cropped_fot_Wojciech_Jacobson #12_100_7267a_sm_fot_Wojciech_Jacobson

 

 

 

„Ta realis­tycz­na rzeź­ba nie­sie w so­bie me­ta­fi­zycz­ne przes­ła­nie: żeg­lo­wać przez ca­łe ży­cie” – powie­dział jeden z po­mys­ło­daw­ców utwo­rze­nia Alei Żeg­la­rzy Piotr Owczarski.

 

 

Wydaje się, że rzeźbę spotka również uznanie ze strony szczecinian. Świadczyć o tym mogą sondy „Czy podoba ci się zwycięski projekt rzeźby Ludomira Mączki, która stanie w Alei Żeglarzy?”, przeprowadzone (dane z 29 maja) przez:

Gazetę.pl-Szczecin :

2014-05-29_ankieta_gazeta_pl_Szczi serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl 

_07_2014-05-29_ankieta_GS_24-pl 

#01_100_7274a_fot_Wojciech_Jacobson

 

 

 

 

II NAGRODA

Praca nr 1 (autorzy: Adam Arabski, Olga Dębska; Gdańsk)

Uzasadnienie werdyktu:

Praca uzyskała II Nagrodę za eks­pre­syj­ne i ży­we przed­sta­wie­nie oso­by Kapi­ta­na Ludo­mira Mączki. Sma­ga­na wiat­rem postać odda­je kli­mat i atmos­fer­ę ro­man­tycz­nej przy­go­dy i da­le­kiej pod­ró­ży. Boga­ta fak­tura rzeź­by – dyna­mi­ka i ruch zawar­te w posta­ci – wska­zu­je na du­że umie­jęt­noś­ci warsz­ta­to­we i lek­kość w kształ­to­wa­niu rzeź­biar­skiej formy.
Trzeba jedno­cześ­nie wska­zać, że przy­ję­te za­ło­że­nia es­te­tycz­ne i for­mal­ne zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne kosz­tem od­da­nia szcze­gó­łów ana­to­mii oraz moż­li­woś­ci iden­ty­fi­ka­cji pos­a­ci, jako da­nej oso­by, w tym także żeg­la­rza, ba­da­cza i pod­róż­nika. Rzeź­ba sta­no­wi w znacz­nym stop­niu szkic – impresję na temat – ab­stra­hu­ją­cą od kon­kre­tu oso­by Ludo­mira Mączki.
Braki w tym zakre­sie były klu­czo­we dla osta­tecz­nej oce­ny pra­cy i przy uwzględ­nie­niu jej is­tot­nych war­toś­ci este­tycz­nych oraz warsz­ta­to­wych prze­są­dzi­ły o przyz­na­niu pra­cy II Nag­rody.

_09_Nr_01_100_7266a_fot_Wojciech_Jacobson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_10_Nr_01_100_7256ab_fot_Wojciech_Jacobson

 

 

bilde_016_Nr_08_fot_Andrzej_Szkocki_wwwgs24pl

 

 

III NAGRODA

Praca nr 8 (autor: Stanisław Motyka; Kamień Pomorski)

Uzasadnienie werdyktu:

Praca uzys­ka­ła III Nagrodę za syn­te­tycz­ne uję­cie postaci Kapi­ta­na Ludo­mira Mączki wraz z to­wa­rzy­szą­cym de­ta­lem, skła­da­ją­cym się na ca­łość zało­że­nia przes­trzen­ne­go rzeźby. Sąd kon­kur­so­wy do­ce­nił zre­a­li­zo­wa­ną w spo­sób świa­do­my i ce­lo­wy geo­me­try­za­cję oraz uprosz­cze­nie ca­łoś­ci przed­sta­wie­nia. W oce­nie są­du, autor pra­cy, przy okreś­lo­nych świa­do­mie za­ło­że­niach to­wa­rzy­szą­cych pow­sta­wa­niu dzieła, uzys­kał wy­so­kie wa­lo­ry artys­tycz­ne, do­ty­ka­ją­ce ob­sza­ru przed­sta­wie­nia o cha­rak­te­rze sym­bo­licz­nym.
O osta­tecz­nej oce­nie pracy zade­cy­do­wał fakt dale­ko idą­ce­go odejś­cia od re­a­liz­mu przed­sta­wie­nia, gu­bią­ce­go zwią­zek z real­ną pos­ta­cią Kapi­tana, jej ana­to­mią i ce­cha­mi cha­rak­te­ro­lo­gicz­nymi.

 

 

fot. Andrzej Szkocki, www.gs24.pl

 

 

Nr_07_100_7270_wyroznienie_sm_fot_Wojciech_Jacobson

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Praca nr 7 (autor: Karol Badyna, Kraków)

Uzasadnienie werdyktu:

Praca uzyskała WYRÓŻ­NIE­NIE HO­NO­RO­WE za wy­so­kie wa­lo­ry este­tycz­ne i kom­po­zy­cyj­ne rzeź­by Kapi­ta­na Ludo­mira Mączki, któ­re­go pos­tać zosta­ła uka­za­na w trak­cie czyn­noś­ci umoż­li­wia­ją­cych jed­no­znacz­ną iden­ty­fi­kac­ję osoby, jako pod­róż­ni­ka i żeg­larza. Waż­nym ele­men­tem oce­ny po­zos­ta­je traf­ne od­da­nie cech ana­to­micz­nych. Towa­rzy­szą­ce przed­sta­wie­niu rek­wi­zy­ty – frag­ment masz­tu, ża­giel i li­na – two­rzą spój­ną kom­po­zyc­ję przest­rzen­ną, za­wie­ra­ją­cą także walor użyt­ko­wy tzw. „ła­wecz­ki” – uzys­ka­ny w spo­sób nie narzu­ca­ją­cy sko­ja­rzeń i dys­kretny.
O osta­tecz­nej oce­nie pracy zde­cy­do­wał fakt prze­kro­cze­nia przez auto­ra okreś­lo­ne­go w Re­gu­la­mi­nie kon­kur­su budże­tu na rea­li­zac­ję rzeź­by, co prze­są­dzi­ło o de­cyz­ji Sądu kon­kur­so­we­go kwa­li­fi­ku­ją­cej ni­niej­szą pra­cę jako nie­speł­nia­ją­cą wyma­gań okreś­lo­nych w Regu­la­mi­nie kon­kursu.

 

 

 

Oceny nadesłanych prac dokonał sąd konkursu w składzie:

1. Waldemar Wojciechowski – kierownik Katedry Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie,
2. Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Szczecin,
3. Dariusz Słaboszewski – prezes Żeglugi Szczecińskiej,
4. Maciej Krzeptowski – kapitan jachtowy i żeglarz,
5. Piotr Owczarski – prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego Szczecin.

 

Nagrody w konkursie:

I NAGRODA – 10 000,00 zł brutto,
II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto,
III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto.

 

Jury dodało jeszcze: „Zwycięzca konkursu będzie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.” (W zdaniu tym chodzi prawdopodobnie o to, że autor będzie mógł kontrolować dalsze etapy powstawania rzeźby.)

Pomnik ma być wielkości człowieka, odlany zostanie w brązie i – według zapowiedzi organizatorów konkursu – ma stanąć w szczecińskiej Alei Żeglarzy jesienią tego (2014) roku.

wizualizacja_projektu_fot_wSzczecinie_pl
Wizualizacja projektu
/ fot. www.wszczecinie.pl

 

Wystawa pokonkursowa będzie czynna w dniach:

 ● 28 maja – 13 czerwca 2014
w hallu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1

● 16 czerwca – 4 lipca 2014
w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16.

 

 *     *     *

●   Informacje o odsłonięciu pomnika w szczecińskiej Alei Żeglarzy (16 maja 2015) znajdziecie w naszym artykule „Kpt. Ludomir na nadodrzańskim nabrzeżu”.

●   Informacje o rozpisaniu konkursu i szczecińskiej Alei Żeglarzy znajdziecie w naszym artykule Pomnik kpt. Ludomira”.

●   Obszerny artykuł o Ludomirze Mączce – „Opowieść o Żeglarzu Szczęśliwym” – napisała Krystyna Pohl (znajdziecie go na naszej stronie).

Relacje z podróży Marią i opis żeglugi przez Przejście Północno-Zachodnie pióra Wojciecha Jacobsona oraz recenzję książki o Ludomirze Mączce również znajdziecie na naszej stronie:

●   „Marią” do Peru

●  „Cayenne”

●  „Rejs jachtu Vagabond II przez Przejście Północno-Zachodnie, 1984-1988”

●  Zamorski, Jan W. Z „Marią” przez życie i oceany. Opowieści kapitana Ludomira Mączki. Toronto 2010.
(autor recenzji: Wiesław Seidler)

●   Wojciech Jacobson: „Ludomir w szalupie”

 

Poniżej cytujemy życiorys kpt. Ludomira Mączki dołączony do komunikatu jury o rozstrzygnięciu konkursu na jego pomnik.

Kazimierz Robak
Żeglujmy Razem
29 maja 2014


 

Ludomir Mączka – przez przyjaciół zwany Ludkiem, urodził się 22 maja 1926 r. we Lwowie, zmarł 30 stycz­nia 2006 r. w Szcze­cinie, polski żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik i geolog. Przebył na jachtach 170 tys. mil morskich, 9-krotnie przemierzył Atlantyk, 4-krotnie Pacyfik, 3-krotnie Ocean Indyjski. Jako geolog poznał Mongolię, Zambię, Andy, jako podróżnik nawiązał przyjaźnie z tysiącami ludzi w wielu miejscach świata. Był obywatelem świata. Miał obywatelstwo polskie i kanadyjskie, mieszkał wszędzie i nigdzie, miał przyjaciół na całym świecie, który opłynął swoim ukochanym jachtem Marią.

Żeglarską przygodę i karierę rozpoczął w 1949 r. na Odrze we Wrocławiu, jako właściciel mieczówki P-7 i członek JK AZS. Potem były kursy i obozy żeglarskie, później liczne rejsy morskie i wyprawy na różnych jachtach. Najciekawsze i najdalsze z nich to podróże Zewem Morza do Narwiku w 1957 r., Witeziem II na Wyspy Owcze (1958) i do Islandii (1959) oraz Śmiałym dookoła Ameryki Południowej (1965/66).

Gdy został właścicielem Marii skończył pracę zawodową i ze zmieniającymi się załogami, a także „jach­to­sto­po­wi­czami” (ponad 50 załogantów z 12 krajów) opłynął świat. Z drugim szczecińskim znanym kapitanem jachtowym Wojciechem Jacobsonem w latach 1984-1988 sforsowali Przejście Północno-Zachodnie, płynąc – jako pierwsi w świecie – z zachodu na wschód, z Pacyfiku na Atlantyk, wokół Kanady. Byli pierwszymi Polakami, którym się to udało, a Ludek został ponadto pierwszym Polakiem, który na jachtach – ŚmiałyVagabond II – opłynął obie Ameryki. Latem 1999 roku podjął kolejne oceaniczne wyzwanie i ruszył Marią ze szczecińską załogą po raz drugi dookoła świata, z wyprawą „Victoria 2000”, szlakiem Magellana.

Ludomir Mączka był członkiem honorowym kilku klubów żeglarskich w Polsce i klubów polonijnych w Chica­go, Miami i Toronto, a także członkiem Koła Seniorów PZŻ i międzynarodowego Bractwa Wybrzeża, gdzie otrzymał imię Monje del Mar (Mnich Morski).
Za swoje wyjątkowe dokonania żeglarskie był w kraju wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Nagrodą Conra­da („Za życiową wędrówkę po morzach i oceanach z żeglarską wolnością, przyjaźnią i radością życia pod rękę”), specjalną nagrodą podróżników – „Super Kolosem” i nagrodą im. L. Teligi miesięcznika „Żagle”. Miał w dorobku nagrody żeglarskie – Rejs Roku i Srebrny Sekstant, medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” i godność Honorowego Członka PZŻ.


W konkursie na rzeźbę postaci Ludomira Mączki rywalizowali:

1. Adam Arabski i Olimpia (Olga) Dębska – Gdańsk
2. Maciej Jagodziński – Toruń
3. Marek Biedka – Kraków
4. Michał Batkiewicz – Szczyglice k. Krakowa (rzeźbiarz)
5. Joanna Buczak – Poznań
6. Wojciech Gołębiowski – Szczecin (architekt)
7. Karol Badyna – Kraków (rzeźbiarz)
8. Stanisław Motyka – Kamień Pomorski
9. Thomas Reichstein – Drezno (rzeźbiarz)
10. Grzegorz Sztuk i Romuald Siuda – Szczecin, A7 Studio
11. Romuald Wiśniewski – Gościno (rzeźbiarz)
12. Paweł Szatkowski – Kołobrzeg (rzeźbiarz)
13. Henryk Karpisz i Ryszard Korżanowski – Szczecin (architekci)

 

Oto kilka zdjęć z wystawy pokonkursowej:

Nr_02_100_7261b_lev_fot_Wojciech_Jacobson

Nr_02_100_7261a_lev_fot_Wojciech_Jacobson

_16_Nr_03_100_7263a_lev_fot_Wojciech_Jacobson

_17_Nr_04_100_7281cb_lev_fot_Wojciech_Jacobson

_18_Nr_04_100_7281da_lev_fot_Wojciech_Jacobson

_19_Nr_05_100_7263b_lev_fot_Wojciech_Jacobson_20_Nr_11_100_7259ab_fot_Wojciech_Jacobson

 

Fotografował (jeśli nie zaznaczono inaczej): Wojciech Jacobson
Dziękujemy!

Żeglujmy Razem
29 maja 2014

 

Calendar

« September 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

LATO

 

– Ładnie dzisiaj… chociaż nie bardzo… No, jednak… Słowem, nie brzydko, a to najważniejsze… Tak. Nie pada deszcz, nie ma też śniegu.
– To byłoby dziwne, jest przecież lato.
– Proszę mi wybaczyć, właśnie to chciałem powiedzieć… chociaż dowie się pani, że można się wszystkiego spodziewać.
– Zapewne.
– Na tym świecie, proszę pani, niczego nie możemy być pewni.

 

* * *

Pyszne lato, paw olbrzymi,
stojący za parku kratą,
roztoczywszy wachlarz ogona,
który się czernią i fioletem dymi,
spogląda wkoło oczyma płowymi,
wzruszając złotą i błękitną rzęsą.
I z błyszczącego łona
wydaje krzepkie krzyki,
aż drży łopuchów zieleniste mięso,
trzęsą się wielkie serca rumbarbaru
i jaskry, które wywracają płatki
z miłości skwaru,
i rozśpiewane, więdnące storczyki.


O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra
korzennej woni,
na wietrze drżące — —
niech żółte słońce
gorącą ręką oczy mi przesłoni,
niech się z rozkoszy ma dusza wygina
jak poskręcany wąs dzikiego wina. —

 

= = = = = = =

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, na półkuli północnej najcieplejsza… bla-bla-bla.

Ponieważ to – było nie było – kalendarz, więc zbiór cytatów i silva rerum z cyklu „Znacie? Znamy! No to posłuchajcie!”, nie od rzeczy będzie po raz kolejny „palnąć koncept z kalendarza”, czyli polecieć stereotypem. Ale miłym, bo któż z pokoleń pamiętających rok 1960 nie śpiewał:

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas .

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów, Pitagoras – bądźże zdrów ,
Do widzenia wam „canto, cantare”!

Dla tych, którzy nie pamiętają: to fragment piosenki z filmu Szatan z siódmej klasy – tego oryginalnego, z roku 1960, w reżyserii Marii Kaniew­skiej, w którym debiutowała na ekranie studentka polonistyki Pola Raksa (poróżniła nas, za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – śpiewa od 1982 roku Grzegorz  Markowski z Perfectu tekstem Bogdana Olewicza). Co dodaję, bo jest też wersja tego filmu z roku 2006, której autorów wymieniać, przez grzeczność, nie będę.
Przez tę samą grzeczność (choć z innych pobudek) dodam, że tekst piosenki napisał Ludwik Jerzy Kern, muzykę – Witold Krzemieński, a wersję oryginalną zaśpiewała Halina Kunicka z Orkiestrą Taneczną PR pod dyrekcją Edwarda Czernego. Szacunek!

==========================

Lato astronomiczne rozpoczyna się od przesilenia letniego i kończy z równonocą jesienną.

Przesilenie letnie Słońca (solstycjum) na półkuli północnej wypada w dniu, kiedy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka.
Kąt padania promieni słonecznych (w południe) w dniu przesilenia letniego w centrum Warszawy – leżącym na północnym równoleżniku 52°13’ – wynosi 61°14’. Podczas przesilenia dzień jest najdłuższy (a noc najkrótsza) w roku.

Równonoc (ekwinokcjum) to dzień, w którym Słońce góruje w zenicie nad równikiem; zdarza się dwa razy w roku: jako początek wiosny (równonoc marcowa – wiosenna) i koniec lata (równonoc wrześniowa – jesienna). Podczas równonocy długość dnia równa jest długości nocy. W dniach równonocy Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Łatwo wtedy można obliczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji: wystarczy zmierzyć w stopniach wysokość górującego Słońca i odjąć tę wartość od 90º.
W centrum Warszawy (52°13’ szerokości geograficznej północnej) dokładny pomiar powinien wykazać właśnie 52°13’.

W pierwszym ćwierćwieczu XXI w. lato na półkuli północnej zaczyna się 21 czerwca (jedynym wyjątkiem jest rok 2024: 20 czerwca, ale 69 minut przed północą!) i trwa do równonocy jesiennej, czyli do 22 lub 23 września
(2018 – 23 IX).

Podczas lata astronomicznego dzień jest dłuższy od nocy, jednak z każdą dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach nad horyzontem.
Za miesiące letnie na półkuli północnej uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku: tam miesiące letnie to grudzień, styczeń i luty.

 

Lato klimatyczne to ten okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C. Pomiędzy latem klimatycznym i sąsiednimi klimatycznymi porami roku nie ma etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy poprzedzanej przedzimiem i następującym po niej przedwiośniem.

 

Rzeczownik „lato” w liczbie pojedynczej dawniej (a dziś w gwarach) znaczył „rok”.

Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany
Lato za latem bieży, nie masz go z bojowiska

pisał Mickiewicz (w jakim utworze – wiadomo).
W języku ogólnopolskim przetrwał w tym znaczeniu do dziś: w liczbie mnogiej rzeczownika „rok”, jako jego forma supletywna. A i w gwarach ma się jak najlepiej: latoś znaczy tyle co ‘w tym roku’, a latosi – ‘tegoroczny’.

 

W terminologii kościelnej istnieje termin „miłościwe lato” oznaczający Rok Jubileuszowy lub Rok Święty (Annum Sanctum), połączony z odpustem, którego jednym z warunków jest odwiedzenie określonych kościołów: niegdyś tylko w Rzymie, dziś – na całym świecie.
Po raz pierwszy obchodzono go w roku 1300 za papieża Bonifacego VIII. Pierwotnie miał się powtarzać co 100 lat, ale zaraz Klemens IV skrócił ten okres o połowę, a Paweł II do 25 lat.
Do tego dochodzą „okazje specjalne”, np. Pius XI ogłosił rok 1933 Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy śmierci Chrystusa, a Benedykt XVI za Annum Sanctum uznał rok 2008, w drugie tysiąclecie od narodzin św. Pawła.

 

Latem, od V w., Kościół wschodnio-chrześcijański obchodził koimesis (gr. Κοίμησις, zaśnięcie) Najświętszej Maryi Panny w przeświadczeniu, że Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz została zabrana do Nieba.
W chrześcijaństwie zachodnim, kiedy w VII w. to święto zostało przyjęte w Rzymie, termin „zaśnięcie” został zastąpiony przez „wniebowzięcie”.
W Kościele katolickim, w roku 1950, Pius XII, ogłosił dogmat, stwierdzający, że Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia, mocą Bożą została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.

Cerkiew prawosławna obchodzi święto Zaśnięcie Bogurodzicy 15 sierpnia (28 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego).

Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu, podając jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Biblii.

W Polsce dzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) jest wolny od pracy. Tego samego dnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego (przywrócone w 1992).

Święto Wniebowzięcia nazywane jest Świętem Matki Boskiej Zielnej, ponieważ w czasie obrzędów błogosławi się wiązanki ziół i kwiatów.
Według wiary ludowej pobłogosławiony bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. Wierni, wracając z kościoła, zostawiali go wśród upraw, gdzie miał przynieść szczęście w zbiorach. Po kilku dniach bukiet zabierany był do domu: najpierw obnoszono go po izbach, a później przechowywano w eksponowanym miejscu, które dawało pewność, że jego moc będzie działała.

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
lato to:

białoruskiлетa [lieta]
bośniackiljeto
bułgarskiлято [liato]
chorwackiljeto
czeskiléto
kaszubskilato
litewskivasara
łużycki (dolny)lěśe
łużycki (górny)lěćo
łotewskivasara
macedońskiлетo [lieto]
rosyjski
летo [lieto]

serbskiлетo [lieto]
słowackileto
słoweńskipoletje
ukraińskiліто [lito]
żmudzkivasara

 

Przysłowia związane z latem:

Co się w lecie zarobi,
tym się w zimie żyje.

Co w lecie nogami,
to w zimie rękami.

Dobra nowina:
będzie lato, poszła zima.

Idą za szczęściem
iáko iáskołki zá látem.

Jak w zimie piecze,
to w lecie ciecze.

Kto latem pracuje,
zimą głodu nie poczuje.

Kto latem w chłodzie,
ten w zimie o głodzie.

Kto w lecie nie zbiera,
w zimie przymiera.

Kto w lecie próżnuje,
w zimie nędzę czuje.

Latem zbiera baba grzyby,
a chłop w niedzielę
idzie z wędą na ryby.

Lecie mi go nie chłódź,
zimo mi go nie grzej.
[o człowieku, któremu dogodzić trudno, i tak mu źle i tak niedobrze]

Lepsze jedno lato niż dwie zimy.

Mnima káżdy iż wiecznie
Iuż ták ma być láto
.

[Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, 1558]

Na to jak na lato.
[wyrażenie oznaczające wielką ochotę, skwapliwą zgodę]

O, co bym ja dała za to,
gdyby zawsze było lato.

To pewna nowina:
bywszy lato, będzie zima.

Trzebá się rozmyśláć ná to
Iż nie iutro będzie láto.
[Rej, Zwierciadło, 1568]

W lecie bez roboty,
w zimie bez butów.

Za lata zbieraj na zimę.

 

Przysłowie na
Matkę Boską Szkaplerzną
(16 VII)

Wraz z Szkaplerzną Matką
na zagon, czeladko!

 

Przysłowia na
Wniebowzięcie N.M.P.
(15 VIII)

Do Marji Wniebowstąpienia
miej w stodole połowę mienia.

Gdy w pogodę do nieba Maria wstępuje,
wino Węgrom obfite jesień obiecuje.

Marji Wniebowstąpienie
czyni reszty zboża plenie.

Na Wniebowzięcie
pokończone żęcie.

Pogoda na Wniebowzięcie,
ciężkie ziarno wnet po sprzęcie

W Wniebowzięcie Panny Marji
słońce jasne,
będzie wino godnie kwaśne.

 

Większość przysłów za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich.
Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Cytaty na wstępie:
Ionesco, Eugène. Lekcja (La Leçon). (1950) Tłum. Jan Błoński.

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria. „Pyszne lato”. Niebieskie migdały (1922)

SIERPIEŃ – ósmy miesiąc roku (wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego), ma 31 dni.

Według Aleksandra Brücknera (1856-1939; chyba już zapamiętaliście, że był to filolog, slawista, historyk literatury i kultury polskiej, znawca staropolszczyzny) nazwa pochodzi od sierpa żniwnego, tak samo jak w czeskim (srpen), ukraińskim (серпень) i chorwackim (srpanj ‛lipiec’).
A Samuel Bogumił Linde napisał w swoim Słowniku (1812): „sierpień od sierpa rzeczon, bowiem tego miesiąca iuż wszelkie zboża sierpa a źniwa potrzebują”.

 

W Rzymie, przed 46 p.n.e., miesiąc odpowiadający czasowo naszemu sierpniowi był szósty w kalendarzu i nazywał się Sextilis (jeśli ktoś myśli, że to znaczy to, na co wygląda, to nie wnoszę sprzeciwu: już/jeszcze mamy demokrację i każdemu wolno kojarzyć, co z czym chce).

W 46 p.n.e. Juliusz Cezar zarządził reformę kalendarza, wg której pierwszym miesiącem roku stał się Ianuarius (styczeń) zamiast marca (Martius).

Mimo że już nie szósty a ósmy, Sextilis utrzymał swą nazwę do 8 roku p.n.e., kiedy to – jak twierdzi Swetoniusz (De Vita Caesarum; Divus Augustus, 31.2) – wybrał go na „swój” miesiąc Oktawian August (Octavianus Divi Filius Augustus), pierwszy władca Imperium Rzymskiego (panował od 27 p.n.e. do 14 n.e.).
Nazwa miała upamiętniać zwycięstwa Oktawiana w Egipcie, zamienionym w 30 r p.n.e. w prowincję rzymską.
Ceną tego była m.in. samobójcza śmierć Marka Antoniusza (wcześniej uciekł z pola bitwy pod Akcjum, więc nie żałuję), Kleopatry (której żałuję, bo to nie była aż tak zła kobieta) i śmierć 17-letniego Cezariona (syn Kleopatry i Juliusza Cezara), uduszonego na specjalny rozkaz Oktawiana, któremu pewien filozof-doradca powiedział „Nie jest dobrze, gdy na świecie jest zbyt wielu Cezarów” (no, słów brak!).
Egipt, jak widać, nie zawsze był krainą bajek, a wszystkie te zgony miały miejsce w sierpniu – miesiącu Oktawiana!

Historię piszą zwycięzcy. Dziś większość języków europejskich nazywa ósmy miesiąc roku właśnie wariantami słowa zapożyczonego z łaciny: Augustus. Nawet Grecy używają Αύγουστος, choć mają piękne nazwy historyczne: delficki βουκάτιος (Boukatios), lacedemoński Καρνεῖος (Karneios), delijski Μεταγειτνιών (Metageitnion), beocki Ἱπποδρόμιος (Ippodromios) czy cypryjski Ἔσθιος (Esthios). Ale cóż – wiadomo: na wyspie Cypr mówią, że myszy jedzą żelazo.

 

1 sierpnia – święto państwowe w Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

 

2 sierpnia – w Polsce: Dzień Pamięci o Porajmos – Zagładzie Romów i Sinti dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką i zaplanowanej na szczeblu państwowym.

Hitlerowskie Niemcy za jedną z podstaw swej ideologii przyjęły czystość rasową i supremację ludu ger­mań­skiego – najczystszej gałęzi rasy aryjskiej.
Jak było z Żydami i żydami – wiadomo: obcy rasowo Semici (co ciekawe, przedstawiciele rasy panów z Arabami jakoś się dogadywali) zostali uznani za podludzi, pasożytów i element niepożądany.
„Naukowy rasizm” (notabene wymyślony nie przez Niemców) nie mógł sobie jednak poradzić z prostym faktem, że w Europie jedynymi bezpośrednimi potomkami Ariów byli właśnie Cyganie. Do tego koczowniczy tryb życia Romów utrudniał ich kontrolę przez państwo totalitarne, stąd w III Rzeszy zostali oni uznani za „element aspołeczny”.
Oba te czynniki, podczas rozpatrywania Zigeunerfrage („kwestii cygańskiej” – jak to eufemistycznie określił reżim), zdecydowały o „eliminacji” czyli wydaniu wyroku śmierci na cały naród usankcjonowanego przez system prawny państwa. Za Rzeszą poszły kraje wasalne, m.in. Rumunia, Chorwacja, Słowacja, Węgry. W przypadkach jednostkowych nazywa się to „morderstwo sądowe”. Wobec zbiorowości jest to ludobójstwo.
Nie ma dokładnych danych dotyczących tej zbrodni. Ocenia się, że w podbitej lub zdominowanej przez nazizm Europie, z liczącej ok. miliona osób populacji Romów, zginęło od 200 do 500 tysięcy ludzi, a prof. Zbigniew Brzeziński uważa, że liczba ofiar Porajmosu sięga 800 tysięcy (Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century. New York, NY : Simon & Schuster, 1994).

Romowie nie mieli swego Szymona Wiesenthala ani państwa, które by się za nimi ujęło. Nie mieli swego Pabla Picassa, który uświadomiłby światu, że dokonano na nich ludobójstwa.  O Holokauście czy o zbrodni popełnionej na mieście Guernica świat wie prawie wszystko. O Porajmosie – mimo odosobnionych zadośćuczynień – niewiele, prawie nic.
Odpowiedzmy sami sobie: co wiem o nim ja?

 

15 sierpnia
kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w Polsce – dzień wolny od pracy) – patrz wyżej w okienku LATO.

święto Wojska Polskiego, obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-sowieckiej (1919-1921).

 

 

Trzeci weekend sierpnia – Międzynarodowy Weekend Latarni Morskiej i Latarniowca (International Lighthouse and Lightship Weekend) – święto zainicjowane w 1997 r. przez dwóch Szkotów dla upamiętnienia pierwszej ustawy o latarniach morskich, uchwalonej przez Kongres USA w 1789 roku.
Święto obchodzone jest na całym świecie głównie przez radioamatorów, którzy w ten weekend muszą nadawać (i odbierać) z najbliższej latarni morskiej. Jednym z celów święta jest ochrona i renowacja zabytkowych latarni morskich i latarniowców. Zajrzyjcie na: https://illw.net/index.php
Rekordowy był rok 2014: radioamatorzy z 56 krajów zajęli 544 latarnie.
W tym (2018) roku ILLW trwa 48 godzin: od 0001 GMT 18 sierpnia do 2400 GMT 19 sierpnia.
W roku ubiegłym krótkofalarze z 47 krajów nadawali podczas Latarniowego Weekendu z 453 latarni morskich. Wśród nich było tylko trzech nadawców z Polski. Co na to SP-5 ATV MM?

 

 

23 sierpnia 1989

2 miliony obywateli krajów bałtyckich utworzyło żywy łańcuch mający ponad 600 km długości, łączący Litwę, Łotwę i Estonię (wówczas pod okupacją sowiecką, jako republiki ZSRS).
Było to w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół oddawał pół Polski Hitlerowi a drugie pół i państwa bałtyckie – Stalinowi.

w 2008 Parlament Europejski ustanowił w tym dniu Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu, ustanowiony w 1998 przez ONZ w rocznicę wybuchu powstania niewolników na Santo Domingo (dziś Haiti). Od 1803 roku w tłumieniu powstania wzięły udział – przykro mówić – oddziały polskie z Legionów Dąbrowskiego wysłane tam przez Napoleona. Na szczęście dla Haitańczyków (i naszej reputacji) przegrały, a wojska Pierwszego Konsula musiały ewakuować się z wyspy.
1 stycznia 1804 Haiti uzyskało niepodległość jako drugie niezawisłe państwo po zachodniej stronie Atlantyku, chociaż to, co się tam działo później, to osobna (i koszmarna) historia.

 

 

30-31 sierpnia 1980 (oraz: 3 i 11 września) – cztery komitety strajkowe (w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej) podpisują porozumienia z rządem PRL. Kończy to okres zwany „wydarzenia sierpnia 1980”. Na podstawie jednego tych porozumień zarejestrowano w listopadzie 1980 NSZZ Solidarność.

 

 

Znaki Zodiaku w sierpniu:

Lew (♌) – do 22 sierpnia.
Panna (♍) – od 23 sierpnia.

Samochwalstwo Lwów (i Lwic) zdemaskowane zostało w poprzednim odcinku.
A Panny? Czyżby były dużo lepsze?
Oficjalnie – oczywiście, przecież inaczej nikt by horoskopów nie czytywał, ani (tym bardziej) nie kupował. A jednak:

…bardziej osobiste wiązanie się z ludźmi urodzonymi pod tym znakiem to rzecz beznadziejna, bo Panna – zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego – jako partner (we wszystkich aspektach) wykazuje wdzięk słonia i pomysłowość królika. Dzieci ze związku Panny z jakimkolwiek innym znakiem kończą na ogół w klinikach dla nerwicowców.

Nawet Wiki, zazwyczaj bardzo układna, podaje że Pannom przypisywana jest „refleksyjność" (a nie jest to bezmyślność?), „podatność na poglądy innych osób” („mądrość ludowa nazywa takiego „kurek na kościele”, czyli „skąd wiatr powieje…”), nadmierna wrażliwość, mała odporność na krytykę i „nadmiernie zamartwianie się o perfekcyjność”.
Zwłaszcza to ostatnie, choć ładnie opakowane w słowa, budzi grozę – przypomnijcie sobie film Sypiając z wrogiem (Sleeping with the Enemy, 1991) z Julią Roberts: tak poukładać ręczniki w szafie mógł tylko osobnik spod znaku Panny.
Truizmem będzie dodanie, że w zodiakalnej układance rządzą Bliźnięta.

 

Kwiaty sierpnia:

mieczyk (Gladiolus L.) – piękny i magiczny. Daje się go zwłaszcza osobom obchodzącym 40-tą rocznicę (w tradycji francuskiej to rocznica szmaragdowa; w anglosaskiej – rubinowa) ślubu, lub czegokolwiek.

mak (Papaver somniferum L.) – symbol pokoju, snu i śmierci. Nie będzie żadnych detali na temat tego, co się robi z makówek, makowego soku i nasion, bo raz – wszyscy wiedzą, dwa – po co nam te kłopoty gdyby co. Wystarczy wspomnieć, że znajoma tłumaczyła się gęsto amerykańskim celnikom, iż mak, który wiezie z Polski, wykorzysta tylko do produkcji makowca. Nie wwiozła – zabrali. Z czego wynika, że makowiec – groźna rzecz. Strach się bać!

 

Kamienie sierpnia:

perydot – jeśli o takim nie słyszeliście, to może Wam coś wyjaśni informacja, że jest to szlachetna odmiana oliwinów. Też nic? Mnie też nic.
Więc: wikipedia. Jak zawsze swojska, bo wyjaśnia, że perydot nazywano szmaragdem ubogich i że noszono go, by uspokoić nerwy, pozbyć się złości, depresji oraz na dobry humor. Mądrzej się nie zrobiło, ale trochę weselej, prawda?

sardoniks – czyli rodzaj onyksu, który z kolei, podobnie jak heliotrop czy karneol, jest odmianą chalcedonu. Tu już cieplej, bo właśnie w chalcedonie rzeźbione są najcenniejsze antyczne gemmy: kamee i intaglia.
Jeśli jesteście w Polsce, możecie zobaczyć bizantyjską gemmę z heliotropu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, albo gemmę Gordiana III z karneolu (są tylko dwa takie medaliony na świecie, drugi jest w British Museum) w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) – na ogół pokazują tam tylko kopię, bo nie mają pieniędzy na stałych strażników; a nie lepiej gemmę sprzedać i strażników zatrudnić? Nie byłoby czego pilnować (więc skuteczność stuprocentowa), ale ludzie by sobie trochę zarobili.
Sardoniks to odmiana onyksu z warstwami o dominujących odcieniach czerwieni, klejnot ten zdobi piątą warstwę fundamentu pod murem Miasta Świętego – Jeruzalem. Tak twierdzi św. Jan w Apokalipsie (21:20) i chyba najbezpieczniej to przyjąć na wiarę.

 

Z sierpniem – tak naprawdę – nie wiadomo, jak jest.
Niby porządny, bo jeszcze wakacyjny (plus), ale wakacje kończący (minus).
Niby długi, bo 31 dni (plus), ale ci, co na etacie, pracują więcej za te same pieniądze (minus).
Niby ciepły, bo lato (plus), ale pod koniec w rowie się nie prześpisz (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale sierp zbyt dobrze (od 1917) się nam nie kojarzy (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale jego łacińska i zlatynizowana nazwa to krańcowy przykład oportunizmu wobec władzy (minus).
Niby miesiąc Cudu nad Wisłą (plus), ale gdy się głębiej zastanowić, czemu tę wygraną bitwę nazwano „cudem”, to… (minus).
Sierpień 2014 zapunktował specjalnie: miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel (plus, bo pracy mniej). Ale niewiele z tego wynika, bo poprzedni taki miesiąc był w roku 1191, a następny będzie w 2837 – podobno, bo komu by się chciało sprawdzać…
Tak więc w 2014 minusy mogły nie przesłaniać nam plusów, ale w inne lata? Lepiej nie myśleć…

 

Imieniny w sierpniu są ciekawe:

  • Dorota (7 VIII) – bo tak miała na imię żona Kochanowskiego, który pisał do niej:

Nieprzepłacona Doroto,
Co między pieniędzmi złoto,
co miesiąc między gwiazdami,
Toś ty jest między dziewkami!
[…]
Szyja pełna, okazała,
Piersi jawne, ręka biała.
[…]
A kiedy cię pocałuję,
Trzy dni w gębie cukier czuję!

Pisze dziś kto tak o żonie?

  • Romuald i Roman (9 VIII) – bo kto nie wie, czy to jest pytanie czy hasło, to wie niewiele o polskich zespołach kultowych;
  • Jacek (17 VII) – bo tak ma na imię przyjaciel, z którym chodziłem do jednej klasy od pierwszej podstawowej do matury i przyjaźnię się przez całe życie; a chociaż dwa lata temu odpłynął do Hilo, odbieram go w czasie teraźniejszym, bo nie umiem inaczej;
  • Maria (15 VIII) – bo Maria; piękne imię i piękny dzień; mimo, że tego samego dnia obchodzi imieniny Napoleon;
  • Męcimir (21 VIII) – bo już chyba nikt nie nosi tego imienia i na mirnym polu semantycznym pozostał tylko Kazimierz.

Wszystkiego najlepszego!

 

Urodziny w sierpniu – tu jest kłopot, bo uważam, że Damy mogą obchodzić maksymalnie 20-te urodziny, a dalej mają tylko imieniny (nawet kilka razy w roku). Tak więc sierpniowe imprezy urodzinowe (Dżentelmeni) i imieninowe (Damy) urządzają:

•   10-go – Dama niezwykła, która nie tylko wie, co to jest bartyzana, kroksztyn, loksodroma i funkcja przesunięta o wektor długości, ale też docenia znaczenie zapałek i to, że muszą one leżeć zawsze na swoim miejscu, co rokuje jak najlepiej rejsom przez Nią prowadzonym i tym, w których bierze udział;

•   11-go – kapitan i pilot (latający, nie portowy) zwany Krzysztofem Młodszym, jedyny kapitan żaglowców pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego; jeśli nie wiecie, o kim mowa, to zobaczcie, kto dostał wyróżnienie w konkursie Rejs Roku za kapitanowanie Pogorią ze SzPŻ-2016 i kto jest współredaktorem strony www.ZeglujmyRazem.com

•   13-go – pewna Dama, do której żywię ogromną atencję, a jeszcze bardziej jestem wdzięczny za… (już ona wie za co);

•   26-go – inna Dama, pochodząca z Kuby, bardzo mądra, o innych przymiotach nie wspominając.

¡Damas y Caballeros!
Najserdeczniejsze życzenia!

 

 

Śluby i wesela w sierpniu:
no cóż, skoro ktoś musi…
Filozof powiedział kiedyś, że czy zrobisz tak, czy tak – i tak będziesz żałować (myśli mądrych ludzi wiecznie żywe).
A jedna z osób mi znajomych akurat się rozwodzi…

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
ósmy miesiąc roku to:

białoruskiжнівень [żniwień]
bośniackiaugust
bułgarskiавгуст [avgust]
chorwackikolovoz
czeskisrpen
kaszubskizélnik (też: zelan, august, sërpiń)
litewskirugpjūtis
łatgalskilabeibys (też: augusta)
łotewskilabeibys
łużycki (dolny)jacmjeński (też: awgust)
łużycki (górny)žnjenc
macedońskiaвгуст [avgust] lub жетвар [żetvar]
rosyjskiaвгуст [avgust]
serbskiaвгуст [avgust]
słowackiaugust
słoweńskiavgust
ukraińskicерпень [serpień]
żmudzkirogpjūtis

 

Przysłowia związane z sierpniem:

Czego sierpień nie uwarzy,
wrzesień tego nie upiecze.

Kiedy sierpień następuje
resztki zboża koszą,
albo sierpem dożynają
i przepiórki płoszą.

Lekarstwo często nie służy
w sierpniu, jeśliś zdrów i duży;
nie skąp sobie, nie cierp głodu,
wypij spory kufel miodu.

Od głodnych cierpień –
najlepsze lekarstwo sierpień

Sierpień pogodny
winom przygodny.

Sierpień,
ten spoczynku nie chce dać,
bo każe orać i siać.

W sierpień sierpuj,
z prac nie cierpuj.

W sierpniu,
gdy zagrzmi strony północnymi
ryb klęska
i co czołga się po ziemi.

W sierpniu mgły na górach
– mroźne Gody
mgły w dolinach
– dla pogody.

W sierpniu przewodzi sierp,
mitręgi nie cierp.

W sierpniu wszelki zbytek
nie idzie w pożytek.

Z sierpem w ręku witać sierpień:
wieleć uciech, wiele cierpień.

Zima nie przynosi pożytku,
ale bez niej nic nie zbiera Sierpień.

 

Przysłowia na
św. Dominika
(4 VIII)

Na świętego Dominika
zboże z pola do gumn zmyka.

Na święty Dominik
kopy z pola myk, myk.

Gdy ciepło na Dominika,
ostra zima nas dotyka.

 

Przysłowia na
św.
Kajetana (7 VIII)

Św. Kajetanie, strzeż od deszczu zboża zebranie.
Św. Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.

 

Przysłowia na
św.
Wawrzyńca (10 VIII)

Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą,
to w zimie mrozy dogodzą.

Gdy na Wawrzyńca słota trzyma,
do Gromnic lekka zima.

Wawrzyniec pokazuje,
jaka jesień następuje.

Przez przyczynę Wawrzyńca męczennika
chroń Boże pszczółki od szkodnika.
[na południu Polski św. Wawrzyniec uważany jest za patrona pszczelarzy, dlatego w dniu jego święta święci się miód odmawiając przy tym tę modlitwę]

 

Przysłowia na
św. Rocha
(16 VIII)

Na św. Roch
w stodole groch.

Od św. Rocha
na polu socha
[czyli zaczynają się jesienne orki]

 

Przysłowia na
św. Jacka
(17 VIII)

Z jaką pogodą Jacek przybywa,
taka jesień bywa.

Jeśli na Jacka nie panuje plucha,
to pewnie zima będzie sucha.

Na świętego Jacka
najecie się placka.

Na święty Jacek
z nowej pszenicy placek.

O, święty Jacku z pierogami!
Święty Jacku z pierogami, zmiłuj się nad nami!
[To nie żart! Poszukajcie historii św. Jacka Odrowąża, a przekonacie się sami!]

 

Przysłowia na
św.
Bartłomieja (24 VIII)

Od Bartłomieja
lepsza w stodole nadzieja.

Po Bartłomieju
jedz kluski na oleju.

Na święty Bartłomiej
śmiało żyto siej.

Przyszedł św. Bartłomiej –
żytko na zimę siej.

Jak Bartłomiej nie zasieje,
nie pokropi św. Idzi (1.IX),
 to się żyta w polu nie uwidzi.

Bartłomiej zwiastuje,
jaka jesień następuje.

Bartłomieja cały wrzesień
naśladuje i z nim jesień.

 

Przysłowia na
św.
Augustyna (28 VIII)

Na św. Augustyna
orka dobrze się poczyna.

 

Większość przysłów (i po części pisownia) za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Kod literowy

A – Alpha
B – Bravo
C – Charlie
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf
H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M – Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa
Q – Quebec
R – Romeo
S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whiskey
X – X-ray
Y – Yankee
Z – Zulu

===================

P – Papa
O – Oscar
G – Golf
O – Oscar
R – Romeo
I – India
A – Alpha